Mitä on rakennusurakointi ja saako siitä kotitalousvähennystä?

Rakennusurakointi on oiva tapa ulkoistaa niin remontointi kuin uudisrakentaminen asiantuntevalle tekijälle. Remontoimme asuntosi ja mökkisi tai rakennamme uuden talon alusta loppuun.

Raken­nusu­ra­kointi ja raken­nusu­rakka ovat kai­kessa yksin­ker­tai­suu­dessaan sopimus, jossa kaksi sopi­ja­puolta sopivat rakennus- tai kor­jausu­rakan toteut­ta­mi­sesta. Toinen sopi­ja­puoli on ura­koitsija ja toinen on raken­nusu­rakan tilaaja. Raken­nusu­rakan hinta ja kesto riippuu toteu­tet­ta­vasta ura­kasta sekä sen laajuudesta.

Tässä artik­ke­lissa ker­romme, mil­laisia raken­nusu­ra­koita tar­joamme sekä mikä on koti­ta­lous­vä­hennys ja kuinka paljon sitä saa. Avaamme myös hieman hir­si­ra­ken­ta­misen taustoja ja ker­romme, miksi se on yhä useamman valinta rakennustavaksensa.

Hoidamme niin pienet kuin suuretkin rakennusurakoinnit

Me tar­joamme raken­nusu­ra­koin­ti­pal­veluja poh­joisen Keski-Suomen ja Jyväs­kylän alu­eella. Osaa­mi­semme on laaja ja tar­joamme monen­laisia raken­nusu­ra­koita. Teemme niin remontteja, sanee­rauksia kuin uudisrakentamista.

Meiltä voit tilata mökeille, kotiisi, muille kiin­teis­töille tai pel­källe ton­tille muun muassa:

  • Remontin ja saneerauksen
  • Uudis­ra­ken­ta­misen
  • Terassin, pation, puu­lii­terin ja pienen piharakennuksen
  • Pie­nempiä töitä, kuten maa­lauksen, tape­toinnin tai muun sisustusrakentamisen

Raken­namme talon ja mökin alusta loppuun tai kun­nos­tamme kotisi unel­ma­kuntoon. Meillä on myös pitkä kokemus hir­si­ra­ken­ta­mi­sesta. Teemme myös pieniä ja vähän suu­rem­piakin pin­ta­re­montteja, kuten maalaus, tape­tointi ja muu sisustusrakentaminen.

Asen­namme pit­källä koke­muk­sella keittiön kalusteet, lai­tamme par­ketin tai lami­naatin pai­koilleen ja kasaamme huo­ne­kalut. Tar­vit­taessa autamme remontin sekä muu­tos­töiden suun­nit­te­lussa huo­mioiden toi­veesi ja tarpeesi.

Hirsirakentaminen on ekologinen ja perinteinen valinta

Raken­nusu­ra­koinnin pal­ve­lui­himme kuuluu remon­toinnin ja muiden uudis­ra­ken­ta­misten lisäksi hir­si­ra­ken­ta­minen, josta meillä on useiden vuosien kokemus. Hir­si­ra­ken­ta­misen suosio on kas­vanut viime vuosina huo­mat­ta­vasti, sillä yhä useampi raken­nuttaja valitsee eko­lo­gisen hir­si­talon muun sijasta.

Hir­si­ra­ken­ta­minen on perin­teinen raken­ta­misen tapa, jossa talon kan­tavat rakenteet tehdään hir­restä. Hir­sitalo on hyvin suo­ma­lainen raken­nustapa, ja sitä on käy­tetty joo satojen vuosien ajan. Hir­si­talot ovat hen­git­täviä raken­nuksia, joissa sisäilma on laa­du­kasta. Hir­rellä on poik­keuk­sel­linen kyky tasata sisäilman kosteus- ja lämpövaihteluita.

Hirsi on myös todella kaunis mate­riaali, jolla saadaan sekä perin­teisen että modernin näköisiä raken­nuksia. Hir­si­ra­ken­ta­minen on myös todella eko­lo­gista. Hirsi sitoo elin­kaa­rensa aikana hii­li­diok­sidia mah­dol­li­sesti jopa kym­men­ker­tai­sesti sen verran kuin val­mis­tuksen aikana vapautuu ilmakehään.

Onko sinulla haave omasta kau­niista hir­si­ta­losta? Ota yhteyttä ja kar­toi­tamme sinulle parhaan vaih­toehdon. Tar­joa­maamme raken­nusu­ra­kointiin kuuluu niin suun­nit­te­lussa aut­ta­minen kuin koko raken­nusu­rakan toteuttaminen.

Rakennusurakointi on kotitalousvähennyskelpoinen

Kun ostat kotiisi tai mökillesi pal­veluja, kuten remon­toinnin tai sii­vouksen, on mah­dol­lista vähentää osa kuluista vero­tuk­sestasi koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sensä. Koti­ta­lous­vä­hennys on hyvä tapa säästää kodin tai vapaa-ajan asunnon kuluissa.

Hieman yllättäen koti­ta­lous­vä­hennys on yksi vähiten hyö­dyn­ne­tyistä eduista, eivätkä kaikki edes ole tie­toisia sen ole­mas­sao­losta. Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen määrä riippuu siitä, mihin työhön sitä haetaan. Työn luonne vai­kuttaa vero­pro­senttiin ja enimmäismäärään.

Paljonko kotitalousvähennystä saa?

Näin koti­ta­lous­vä­hennys toimii remon­toinnin kanssa:

  • Vähen­nyksen mak­si­mi­määrä on 2 250 euroa hen­ki­löltä, ja oma­vastuu on 100 euroa vuo­dessa per henkilö.
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen saa hakea vain työn osuu­desta. Työn osuu­desta saa vähentää 40 %, jos on ostanut työn yri­tyk­seltä. Mak­si­mi­vä­hen­nyksen saa, kun yri­tyk­selle mak­se­tussa las­kussa on työn osuutta 5 875 euroa.
  • Jos työtä varten on pal­kattu työn­tekijä, voi vähentää 15 % pal­kasta sekä palkkaan liit­tyvät työ­nan­tajan sivukulut.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen saa sen vuoden veroista, jolloin työn lasku on mak­settu. Eli jos työ on suo­ri­tettu vuonna 2022, mutta lasku mak­settu 2023, tulee koti­ta­lous­vä­hennys jäl­kim­mäisen vuoden veroihin.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen ehdot ovat yksin­ker­taiset. Koti­ta­lous­vä­hen­nystä voi hakea, kun on ostanut remont­tityön yri­tyk­seltä tai on pal­kannut hen­kilön tekemään toi­mek­siannon. Toinen ehto on, että työ tehdään omassa kodissa tai vapaa-ajan asun­nossa. Sen sijaan koti­ta­lous­vä­hen­nystä ei voi saada, jos palvelu on arvolisäveroton.

Kuinka kotitalousvähennystä haetaan?

Ennen sopi­muksen sol­mi­mista raken­nusu­ra­kasta, on hyvä tar­kistaa, että yritys kuuluu ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­teriin. Jos yritys ei kuulu rekis­teriin, ei voi saada vähen­nystä. Tiedon saa tar­kis­tettua yri­tys­tie­to­jär­jes­tel­mästä.

Las­kussa tulee olla eri­teltynä työn hinta, koska koti­ta­lous­vä­hen­nyksen saa vain työn osuu­desta ja siihen sisäl­ty­västä arvo­li­sä­ve­rosta. Vähen­nystä ei saa tar­vik­keista ja materiaaleista.

Jos palkkaa työn­te­kijän eikä koko­naista yri­tystä, koti­ta­lous­vä­hennys on työn mukaan joko 15 % tai 30 % mak­se­tusta palkasta.

Esi­merkki kotitalousvähennyksestä:

Hen­ki­löllä on remont­ti­lasku, jossa työn osuu­deksi on mää­ri­telty 1 500 euroa sisältäen arvo­li­sä­veron. Koti­ta­lous­vä­hennys on 40 pro­senttia eli tässä tapauk­sessa 600 euroa. Kun sum­masta vähen­netään oma­vastuu eli 100 euroa, jää koti­ta­lous­vä­hen­nyksen mää­räksi 500 euroa, joka on esi­merkin hen­kilön las­kusta kolmasosa.

Ota nämä huomioon kotitalousvähennyksestä

Koti­ta­lous­vä­hennys on hen­ki­lö­koh­tainen. Jos kui­tenkin yhden hen­kilön vähen­nyksen mak­si­mi­määrä (2 250) ylittyy, mutta vain toinen puo­li­soista hakee vähen­nystä, niin yli­menevä osa vähen­netään auto­maat­ti­sesti toisen puo­lison vero­tuk­sessa. Samalla 100 euron oma­vastuu menee molem­milta puolisoilta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen voi käyttää kerran vuo­dessa. Jos remontti sattuu sijoit­tumaan vuo­den­vaih­teeseen, kan­nattaa jakaa laskut kahteen osaan niin, että maksaa toisen laskun edel­lisenä ja toisen seu­raavana vuonna.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen määrään on tehty vuo­sittain muu­toksia. Siksi sen hyö­dyn­tä­mistä ei kannata lykätä, vaan ottaa hyöty irti aina kun mah­dol­lista. Voi nimittäin olla, että esi­mer­kiksi mak­si­mi­summa, jonka voi vähentää, on parin vuoden sisällä pie­nen­tynyt huomattavasti.

Millainen rakennusurakointi sinua kiinnostaa?

Raken­nusu­ra­kointi on laaja käsite, mutta siitä huo­li­matta toteu­tamme raken­nusu­ra­kointeja lai­dasta laitaan. Oli sinulla keittiö asen­net­tavana, mökki remon­tointia vailla tai haluaisit uuden kodin per­heellesi, me autamme sinua. Pitkän koke­muk­semme ja ammat­ti­tai­tomme avulla toteu­tamme raken­nusu­rakat laa­duk­kaasti ja asiakkaan toiveet huomioiden. 

Meiltä onnistuu myös kat­to­pin­noi­tukset, hiek­ka­pu­hallus sekä maa­laustyöt.

Ota yhteyttä ja kerro, mil­laista raken­nusu­ra­kointia olet vailla. Me autamme sinua.

Soita 000 000 0000