Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöhuoltoa mökeille ja taloyhtiöille pohjoisessa Keski-Suomessa

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaa tarjoaa mök­ki­talk­karin pal­ve­luita yksi­tyi­sille möki­no­mis­ta­jille. Lisäksi tar­joamme kiin­teis­tö­huoltoa ja kiin­teis­tö­pal­ve­luita kun­nille sekä taloyhtiöille. 

Mökkitalkkarille voit ulkoistaa haluamasi tehtävät 

Kesä­mökki tar­vitsee jat­kuvaa huoltoa ja kun­nos­sa­pitoa, jotta mökillä ole­minen olisi mah­dol­li­simman mukavaa ja ren­tout­tavaa. Mökillä kor­jaus­tar­peiden lista saattaa tuntua ylit­se­pää­se­mät­tömän pit­kältä asu­misen osa-aikai­suuden takia - mökki rapistuu ympä­ri­vuo­ti­sesti, mutta mök­ki­läinen viettää siellä vain osan vuodesta.

Osa kesä­mö­killä teh­tä­vistä töistä saattaa olla jopa mukavia ja ren­tout­tavia, mutta kaikkea ei tar­vitse tehdä itse. Valitse parhaat päältä ja jätä mök­ki­talk­ka­rille ne epämieluisimmat!

Mökkitalkkari hoitaa kiinteistösi huolto- ja kunnossapitotyöt ammattitaidolla

Mök­ki­talkkari hoitaa mökkisi sisältä ja ulkoa prii­ma­kuntoon – nur­mikon leik­kauk­sesta ja hoi­dosta räys­täiden puh­dis­tukseen ja huussin huoltoon.

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaan mök­ki­talkkari tuo mukanaan tar­vit­tavat laitteet ja työ­kalut mökin huoltoa ja kun­nos­sa­pitoa varten. Talk­ka­ril­lamme on tar­vit­tavat vakuu­tukset mah­dol­lisia ongel­ma­ti­lan­teita varten.

rakennusurakointi-arkimaa-mokkitalkkari

Kiinteistöhuoltoa mökeille tuntilaskutuksella tai jatkuvalla sopimuksella 

Sinun ei tar­vitse sitoutua mök­ki­talk­karin pal­ve­luihin koko kesä­kau­deksi. Mök­ki­talk­karin huolto- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­velut saat käyt­töösi myös tun­ti­hin­noit­te­lulla eli hoi­det­tavan työn mukaan.

Halu­tessasi voit kui­tenkin tehdä sopi­muksen myös jat­ku­vam­masta pal­ve­lusta, jolloin käymme esi­mer­kiksi keväällä lait­ta­massa mökin kesä­kuntoon tai syk­syllä talvikuntoon.

Toimimme Viitasaarella, Pihtiputaalla ja lähikunnissa

Tar­joamme mök­ki­talk­karin pal­ve­luita poh­joi­sessa Keski-Suo­messa Vii­ta­saaren ja Pih­ti­putaan alu­eella sekä lähikunnissa. 

Mökkitalkkarin tekemiin huolto- ja kunnossapitotehtäviin voi kuulua esimerkiksi:

Raken­namme myös lii­terit ja muut pienet piha­ra­ken­nukset sekä terassit ja patiot. 
 • Nur­mikon leik­kaa­minen, nurmen hoito
 • Pihan istu­tusten hoito
 • Puiden har­vennus ja hoito
 • Pihan siis­ti­minen
 • Rännien puh­distus
 • Katon huolto
 • Terassin puh­distus
 • Veneen las­ke­minen vesille
 • Lai­turin laskeminen
 • Sisä­ti­lojen val­mistelu asuk­kaita varten
 • Ikku­noiden pesu
 • Siivous
 • Maalaus
 • Pienet kor­jaustyöt
 • Huolto- ja kunnossapito

Pyydä tarjousta mökkitalkkarin tehtävistä tai kiinteistöhuollosta