Kaipaavatko talosi ulko- tai sisäpinnat uutta maalia? Maalauspalvelut auttavat sinua

Maalauspalvelut ovat oiva keino niin sisä- kuin ulkopintojen maalaamiseen. Alan ammattilaiset hoitavat koko prosessin laadukkaasti aina maalin valinnasta jälkien siivoamiseen. Tässä artikkelissa olemme käyneet läpi, mitä maalausprosessiin kuuluu ja kuinka maalauspalvelut toimivat.

Onko vii­mei­sim­mästä ulko­pin­tojen maa­lauk­sesta kulunut yli kym­menen vuotta ja maa­li­pinta rep­sottaa? Haluai­sitko muuttaa asuin­ti­lojesi sisus­tusta mie­lei­sem­mäksi tai päi­vittää väri­maa­ilman tälle vuo­si­kym­me­nelle? Maa­laus­pal­velut aut­tavat sinua.

Kaikki eivät ole tee-se-itse-ihmisiä, joilta hoi­tuvat kaikki kodin remontit moit­teet­to­masti käden kään­teessä. Useimmat haluavat käyttää osaavien ammat­ti­laisten pal­velua, koska heidän käsissään lop­pu­tulos on var­masti hyvä ja toi­vottu. Samalla säästyy käsiensä likaa­mi­selta, ja aikaa jää muulle elämälle.

Milloin maalaus on ajankohtaista?

Talon ulko­maa­li­pinnan tärkein tehtävä – esteet­ti­syyden lisäksi – on suojata taloa eri­lai­silta sää­olo­suh­teilta, kuten kos­teu­delta, aurin­gon­va­lolta ja ilmansaasteilta.

Ennen kaikkea ulko­pinnat tulisi maalata uudelleen, jos vii­mei­sim­mästä maa­lauk­sesta on kulunut jo 10–15 vuotta. Usein tässä vai­heessa maa­li­pintaan on jo ilmes­tynyt kulu­misen merkkejä.

Muita merkkejä maa­lauksen tar­peelle ovat esi­mer­kiksi home­pilkut ulko­ver­houk­sessa, loh­keileva maali tai hyvin haa­lis­tunut väri. Kulunut ja loh­keillut maa­li­pinta lisää riskiä kos­teu­desta ja aurin­gon­va­losta joh­tu­ville haitoille.

Yhtä lailla maa­li­pinnan esteet­tinen arvo on huo­mioitava. Jos on esi­mer­kiksi aikeissa myydä oman asun­tonsa, on uusi maa­li­pinta mitä parhain mark­ki­noin­ti­kikka ja voi maksaa itsensä takaisin.

Kuinka maalauspalvelut toimivat?

Maa­laus­palvelu on ammat­ti­laisten tuottama palvelu, jossa he hoi­tavat niin sisä- kuin ulko­maa­lauksen puolestasi.

Ennen itse maa­lausta maa­laajat tulevat kar­toit­tamaan maa­lat­tavan alueen pinta-alan. Tämän perus­teella pys­tytään laskea työhön tar­vit­tavien mate­ri­aalien ja ajan tarpeen. Näiden poh­jalta laa­ditaan asiak­kaalle tarjous, josta tulee ilmi maa­lauksen hinta ja kesto.

Kat­tavien poh­ja­töiden jälkeen on aika maa­laa­mi­selle. Käy­tämme ulko­maa­laa­miseen kor­kea­pai­ne­ruiskua, jolla saamme levi­tettyä maalin. Lopuksi vii­meis­te­lemme maa­li­pinnan pens­se­löi­mällä. Näin var­mis­tamme maalin kiin­nit­ty­misen maa­laus­pintaan par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Ammat­ti­laisten työn­jälkeen voit luottaa. Sel­keiden metodien avulla maa­li­pinta on huo­li­teltu ja työ sujuu sula­vasti. Jälkien sii­vo­ma­mi­ses­takaan ei tar­vitse huo­lehtia, sillä se kuuluu maa­laus­pal­velun hintaan.

Mitä ulkomaalauksessa tulee huomioida?

Ammat­ti­laiset ottavat huo­mioon useita eri teki­jöitä suun­ni­tel­lessaan ja toteut­taessaan ulko­maa­lausta. Laa­dukas maa­laa­minen kun ei ole vain sitä, että maa­lataan uusi maali vanhan päälle.

Aluksi tulee sel­vittää, mil­lainen maali pin­nassa on ollut aiemmin. Tämä on oleel­lista siksi, että on hel­pointa mutta myös tur­val­li­sinta käyttää samaa maa­li­tyyppiä uudessa maa­li­ker­rok­sessa. Ei hätää, jos et ole aivan varma, mitä maalia ulko­pin­nassa on. Asiansa osaavat ammat­ti­laiset osaavat tun­nistaa jopa hyvin kulu­neesta maa­li­pin­nasta, onko kyseessä esi­mer­kiksi vesio­hen­teinen maa­li­kalvo vai öljymaalipinta.

Maalin valinnassa on oltava tarkkana

Maalin valinta ei ole raket­ti­tie­dettä, mutta tarkkana siinä tulee olla. Ensin­näkin täytyy valita, käyt­tääkö peit­to­maalia vai puunsuojaa.

  • Peit­to­maali muo­dostaa maa­lat­ta­valle pin­nalle kalvon, joka luo puulle tai metal­lille tehokkaan ja pit­kä­ai­kaisen suojan. Peit­to­maali on peit­tävää ja lop­pu­tu­loksen väri kirkas. Peit­to­maaleja on vesi- ja liuotinohenteisena.
  • Puun­suoja voi olla peittävä tai kuultava, ja se imeytyy puuhun. Puun syyt kuul­tavat kau­niisti pinnan läpi. Kuultava puun­suoja soveltuu eri­tyi­sesti hir­si­ra­ken­nuk­sille, teras­seille ja puuportaille.

Seu­raa­vaksi tulee valita vesio­hen­teisen maalin ja öljy­maalin välillä. Kuten jo ker­roimme, valinta perustuu ennen kaikkea aiempaan maalityyppiin.

  • Vesio­hen­tei­sella maa­lilla eli akry­laat­ti­maa­lilla on mieto tuoksu, se kuivuu nopeasti ja työ­vä­lineet ovat pes­tä­vissä vedellä. Tämä tekee vesio­hen­tei­sesta maa­lista käy­tän­nöl­lisen ja helpon maalin.  Maalin pinta säi­lyttää kiil­tonsa ja värinsä öljy­maalia pidempään. Tämä tekee siitä myös eko­lo­gisen maalin.
  • Öljy­maali on päin­vas­tainen. Se kuivuu hitaasti ja työ­vä­lineet on pestävä liu­ot­ti­mella. Pinta haa­listuu vuosien saa­tossa, ja voi epä­otol­li­sissa olo­suh­teissa himmetä melko nopeas­tikin. Van­hoissa ja arvok­kaissa koh­teissa tulisi käyttää alku­pe­räisen kal­taista maalia eli yleensä öljymaalia.

Laadukas pohjatyö on välttämätön

Poh­jatyö on oleel­linen osa onnis­tu­nutta maa­lausta. Sillä saadaan luotua tasainen ja pitävä pinta uudelle maa­li­ker­rok­selle. Poh­ja­työhön kuuluu kaiken yli­mää­räisen pois­ta­minen käsit­te­ly­pin­nalta: lika, home ja muu irtoava aines. Pinta pestään ja irtoava maali rapataan. Poh­ja­työhön voi hyö­dyntää hiekka- tai soodapuhallusta.

Maa­lauksen voi aloittaa tämän jälkeen. Suo­si­tel­tavaa on aloittaa maalaus silloin, kun pinta on vielä puhdas, mutta huono sää voi estää maa­lauksen. Vää­rässä säässä maa­laa­minen onkin yksi taval­li­sim­mista vir­heistä, joita maa­la­tessa tulee.

Sisämaalauksessa on muistettava huolellinen pohjamaali

Sisä­maa­lausta kos­kevat hyvin pit­kälti samat lai­na­lai­suudet kuin ulko­maa­lausta. Sisä­seiniä ei maalata pel­kästään huol­to­toi­men­pi­teenä, vaan kyseessä voi olla myös sisus­tuk­sel­linen ratkaisu.

Jos ope­roitava seinä on kovin eri­vä­rinen kuin uusi maali, ennen uuden värin maa­laa­mista on syytä maalata poh­jalle saman sävyistä poh­ja­maalia. Poh­ja­maa­lilla saa var­mis­tettua, että uusi väri on halutun kal­tainen ja asettuu koh­dilleen paremmin. Poh­ja­maali antaa myös enemmän aikaa maa­laa­mi­selle, koska se hidastaa pin­ta­maalin kuivumista.

Sisä­seinien poh­ja­töihin kuuluu muun muassa:

  1. Tapettien pois­ta­minen
  2. Irto­pö­lyjen har­jaa­minen ja pin­tojen pesu
  3. Loh­kei­levan maalin rap­sut­ta­minen irti
  4. Reikien täyt­tä­minen kitillä siloit­teella tai tasoitteella

Tämän jälkeen seinä on valmis maa­lat­ta­vaksi. Sisä­seinät tulee maalata huo­lel­li­sesti seinä ker­rallaan niin, ettei pidä taukoja ”seinän kes­kellä”. Tällöin maa­li­pintaan voi jäädä ikäviä maalisaumoja.

Maalauspalvelut maalaavat unelmistasi totta

Hank­ki­malla avuksesi maa­laus­pal­velun sinun ei tar­vitse huo­lehtia edellä mai­ni­tuista teki­jöistä. Alan ammat­ti­laiset hoi­tavat pro­sessin puo­lestasi ja takaavat laa­dukkaan työjäljen.

Tar­joamme laa­dukkaat ja tarkat maa­laus­pal­velut sekä ulko- että sisä­pin­noille, ja toteu­tamme maa­laukset ammat­ti­tai­toi­sesti ja asia­kas­läh­töi­sesti. Teemme ennen ulko­maa­lauksen aloit­ta­mista ilmaisen kun­to­tar­kas­tuksen ja -arvion ulko­vuo­rauksen kun­nosta. Maa­laus­pal­velut sisällä toteu­tamme kohteen vaa­ti­malla tavalla.

Toi­mimme poh­joi­sessa Kaski-Suo­messa, kuten Jyväs­ky­lässä, Vii­ta­saa­ressa ja Ääne­kos­kella, mutta läh­demme mie­luusti myös kau­emmas töihin. Ota yhteyttä ja sovitaan sinulle sopivin maalauspalvelu.

Soita 000 000 0000