Maalaus- ja hiekkapuhalluspalvelut

Sisä ja ulko maalaukset mökeille, kiinteistöille ja taloyhtiöille

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaa tarjoaa maa­laus­pal­ve­luita yksi­tyi­sille kiin­teis­tö­no­mis­ta­jille. Lisäksi tar­joamme maalaus ja pin­ta­kä­sit­te­ly­pal­ve­luita kun­nille sekä taloyhtiöille.

Maalauspalvelut ulkona

Maa­laus­pal­velut ulkona toteu­tamme ammat­ti­tai­toi­sesti ja asiakas läh­töi­sesti. Teemme ennen töiden aloit­ta­mista ilmaisen kuntotarkastuksen/​arvion ulko­vuo­rauksen kunnosta.

Tar­jouksen teemme arvio­käynnin perusteella. 

Pal­ve­lumme kat­tavat ulko­vuo­ri­maa­laukset ja kattomaalaukset. 

Maalauspalvelu sisällä

Maa­laus­pal­velut sisällä toteu­tamme kohteen vaa­ti­malla tavalla

Sisä­maa­lauksiin kuu­luvat kaiken kokoiset sisä­tilat niin taloissa, mökillä ja vaikka autotallissa/​hallissa.

20210628_091037

Hiekka, lasimurska ja soodapuhallus 

Tar­vit­taessa voimme myös poistaa vanhat maalit, ruosteet ja sam­maleet maa­lat­ta­vilta pin­noilta tehok­kaasti puhal­lus­lait­teis­tol­lamme. Toteu­tamme puhal­lukset pai­kan­päälle liik­kuvan kalus­tomme avulla. Puhal­luk­sella maa­lat­ta­vista pin­noista tulee puhtaat jolloin uudelle maa­lille syntyy puhdas ja karkea tar­tun­ta­pinta. Puhal­lamme myös pie­nempiä esineitä/​tarvikkeita esim. auton­pel­ti­vanteet. Pienet puhal­lukset toteu­tamme Vii­ta­saaren vaa­rin­vuo­ressa sijait­se­valla varikollamme. 

Toimimme Viitasaarella sekä pohjoisen Keski-Suomen alueella.

Tar­joamme maalaus- ja hiek­ka­pu­hallus pal­ve­luita poh­joi­sessa Keski-Suo­messa. Pää­paik­kamme sijaitsee Vii­ta­saa­rella, mutta tar­vit­taessa kul­jemme kauemmaskin.

Maalarin tekemiin huolto- ja kunnossapitomaalauksiin voi kuulua esimerkiksi:

Raken­namme myös lii­terit ja muut pienet piha­ra­ken­nukset sekä terassit ja patiot. Tar­vit­taessa myös uudisrakennuspalvelut.

 • Rik­ki­näisten ulko­vuori mate­riaali korjaukset 
 • Puis­te­novien pintakäsittelyt 
 • Kai­teiden huoltomaalaus
 • Ikku­na­puit­teiden maalaus
 • Rännien puhdistus/​ maalaus
 • Katon huol­to­maa­laukset
 • Terassin öljyä­minen
 • syk­syisin kat­tojen huoltopesut
 • Sok­kelin tasoitetyöt/​maalaus
 • Sisä­ti­lojen maalaukset
 • Suo­jaukset
 • Siivous
 • Tasoi­tukset ja betonityöt
 • Pienet kor­jaustyöt
 • Huolto- ja kunnossapito

Pyydä ilmainen arviointi ja tarjous maalaus- ja hiekkapuhallus palveluistamme!

Soita 000 000 0000