Kattopinnoitus takaa katolle pitkän iän – kattopinnoitus Jyväskylä

Laadukas ja ammattilaisen tekemä kattopinnoitus lisää katon käyttöikää huomattavasti ja auttaa välttämään mittavat remontit. Työ on monivaiheinen ja tulee tehdä huolella. Siksi se on hyvä antaa ammattilaisten hoidettavaksi.

Kattoa voidaan pitää raken­nuksen tär­keimpänä palasena, sillä se vuo­de­na­jasta riip­pu­matta suojaa sisä­tiloja vaih­tu­valta säältä. Kun talosi katto alkaa haa­listua, sinne ilmestyy kas­vustoa tai käyt­tö­vuosia on takana jo useampi, on syytä harkita uutta kat­to­pin­noi­tusta. Teemme kat­to­pin­noi­tuksia Jyväs­kylän ja poh­joisen Keski-Suomen alueella.

Kat­to­pin­noitteet on luotu suo­jaamaan niin pelti- kuin tii­li­kattoja vedeltä, kulu­mi­selta, kas­vus­tolta ja muilta ilmiöiltä. Kat­to­pin­noite voi jopa kak­sin­ker­taistaa katon käyt­töiän ja pitää mit­tavat remontit loitolla.

Tiilikatot ovat alttiita säälle

Tii­li­ka­toille ilmestyy usein sammal- tai jäkä­lä­kas­vustoa, mikä on täysin nor­maalia. Syynä kas­vuston kas­va­mi­selle voi olla esi­mer­kiksi olo­suhteet tai ikääntyvä vesikate. Olo­suh­teilla tar­koi­tetaan esi­mer­kiksi puus­tosta tulevia roskia tai var­joinen sijainti.

Yhtä lailla katto on täysin sään armoilla, minkä myötä sään aiheut­tamia rasit­teita ja ongelmia löytyy. Esi­mer­kiksi isot lumi­massat, jää, vesi ja pak­kaset kulut­tavat tii­li­kattoja. Olo­suh­teista tulleet muu­tokset kulut­tavat tiilen pintaa ja luovat täten hyvän kas­vua­lustan kasvustolle.

Tii­li­katon sään­nöl­linen huolto on tärkeää, sillä tii­li­kat­tojen ongelmat ovat kuin lumi­pallo – sitä suu­rem­maksi se kasvaa, mitä kau­emmin sen antaa vyöryä mäkeä alas. Älä siis jätä tii­li­kattosi huoltoa liian myöhäiseksi.

Uusi pinnoite antaa tiilikatolle uuden elämän

Tii­li­katon käyt­töikä on noin 40–70 vuotta. Aika­haa­rukka on pitkä, ja siihen vai­kuttaa monta eri tekijää. Sään­nöl­linen huolto ja ylläpito takaavat pit­käi­käi­syyden. Lai­min­lyö­mällä hoitoa voi tii­li­katon ikä olla rajusti pie­nempi, koska huol­ta­mat­tomuus altistaa katetta sekä raken­teita vau­rioille paljon enemmän.

Jos ei tämä vielä saa vakuut­tu­neeksi, niin todet­takoon, että var­sinkin raken­teisiin sat­tuneet vahingot ovat todella hin­tavia kor­jat­tavia ja vaa­tivat isomman kattoremontin.

Pin­noi­tustyö aloi­tetaan aina huo­lel­li­sella pesulla ja kas­vustoa varten katto käsi­tellään kas­vuston tor­junta-aineella. Itse pin­noi­tukseen käy­tetään ammat­ti­käyttöön tar­koi­te­tulla pin­noi­te­ai­neella. Ammat­ti­laiset osaavat huo­lehtia pin­noi­tus­työhön tar­vit­ta­vista mate­ri­aa­leista ja toi­men­pi­teistä sekä turvallisuudesta.

Näin tiilikatto pinnoitetaan

Tii­li­katon pin­noi­tuksen voi jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  1. Katon kar­toitus. Tar­joamme ilmaisen katon kun­to­kar­toi­tuksen ennen tar­jouksen teke­mistä ja var­si­naisen työn aloit­ta­mista. Tar­kis­tamme katon ja alus­katteen kunnon sekä ylä­pohjan ja läpi­vientien toimivuuden.
  2. Katon pesu. Ennen kuin uutta pin­noi­tetta lisätään tai kas­vustoa pois­tetaan, tulee katto pestä. Pesulla huuh­dotaan kaikki kas­vil­lisuus ja lika pois tii­liltä. Pesun jälkeen vaih­detaan rik­ki­näiset tiilet uusiin ja puh­dis­tetaan rännit.
  3. Kas­vuston poisto. Pesun jälkeen katolle levi­tetään sam­ma­leen­pois­toaine, joka tuhoaa tii­li­pintaan muo­dos­tuneet juuristot.
  4. Pin­noitus. Tämän jälkeen päästään pin­noit­tamaan. Tapaus­koh­tai­sesti valittu pin­noite levi­tetään kor­kea­pai­ne­ruis­kulla kahteen kertaan, jolla saadaan taattua siisti ja kestävä pinta tiilikatolle.
  5. Lop­pu­tar­kastus. Kun pin­noite on saatu pai­koilleen, sii­votaan jäljet ja suo­ri­tetaan lop­pu­tar­kastus. Kun pin­noitteen on todettu olevan kun­nossa, voidaan katolle asentaa esi­mer­kiksi kat­to­tur­va­tuot­teita. Ne lisäävät katon ja ympä­ristön turvallisuutta.

Peltikatot kestävät hyvin hoidettuna pitkään

Niin kuin tii­li­katot, myös pel­ti­katot ovat säiden armoilla ja voivat vau­rioitua. Pel­ti­kattoon voi ruostua tai saada muita vau­rioita pin­taansa. Huol­ta­mat­tomat pel­ti­katot kes­tävät huol­lettua huo­mat­ta­vasti vähemmän aikaa, ja usein pahasti vahin­goit­tuneen pel­ti­katon uusi­minen vaatii tyyriin kattoremontin.

Laa­duk­kaasti val­mis­tetut pel­ti­katot kes­tävät pitkään. Mutta vain, jos niistä pidetään asian­mu­kai­sesti huolta ja maa­lataan sään­nöl­li­sesti. Suo­si­teltu huolto- ja maa­lausväli on 10–15 vuotta.

Pel­ti­katon näkyvin vika on hil­seilevä ja ruos­tunut pinta. Pinnan uusi­minen ei ole kui­tenkaan niin yksin­ker­taista, että sen voisi vain suoraan maalata uudestaan. Kyseessä on vaativa työ, joka kan­nattaa jättää ammat­ti­laisten hoidettavaksi.

Myös pel­ti­kat­tojen kanssa työs­ken­nel­lessä tulee kiin­nittää eri­tyistä huo­miota tur­val­li­suuteen. Katot voivat olla kor­keita ja jyrkkiä sekä myös liuk­kaita. Ilman kun­nol­lisia tur­va­keinoja ei tule lähteä katolle.

Näin peltikatto pinnoitetaan

Pel­ti­katon pin­noi­tuksen voi tii­li­katon lailla jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  1. Katon kar­toitus. Tulemme ilmai­seksi tekemään katon kun­to­kar­toi­tuksen ennen tar­jouksen teke­mistä ja var­si­naisen työn aloit­ta­mista. Kun­to­kar­toi­tuksen ensi­si­jainen tavoite on löytää asiak­kaalle paras ratkaisu.
  2. Katon pesu. Ennen katon koko­nais­val­taista pesua, ruosteet ja hil­seilevä maali hiotaan pois. Tähän käy­tämme hiek­ka­pu­hal­lusta, jolla toi­menpide sujuu tehok­kaasti. Katto pestään huo­lel­li­sesti, jotta kaikki lika saadaan poistettua.
  3. Poh­ja­maalaus. Katto poh­ja­maa­lataan vesi­poh­jai­sella poh­ja­maa­lilla, joka estää kor­roo­siota. Kor­roosio eli syö­py­minen on pel­ti­ka­toille yleistä, ja poh­ja­maalaus estää sen syntymistä.
  4. Pin­noitus. Käy­tämme laa­duk­kaita pel­ti­ka­tolle tar­koi­tettuja pin­noit­teita, jotka antavat katolle pit­kä­ai­kaisen suojan kor­roo­siota ja sään tuomia rasit­teita vastaan. Pin­noite lai­tetaan katolle kaksi kertaa.
  5. Lop­pu­tar­kastus. Kun pin­noite on saatu pai­koilleen, sii­votaan jäljet ja suo­ri­tetaan lop­pu­tar­kastus. Myös pel­ti­ka­tolle voidaan asentaa kat­to­tur­va­tuot­teita, kuten sei­nä­tikkaat tai lumiesteet.

Kattopinnoitus Jyväskylä

Kat­to­pin­noi­tuksen voi tehdä itse, mutta kuten tässä teks­tissä olemme huo­manneet, se on moni­vai­heinen ja ammat­ti­taitoa vaativa toi­menpide. Usein on parempi antaa kat­to­pin­noitus ammat­ti­laisen hoidettavaksi.

Ammat­ti­laiset tekevät var­masti laa­du­kasta jälkeä. Kat­to­pin­noi­tuksen kesto ja hinta riip­puvat katon koosta ja kun­nosta. Tar­joam­mekin ilmaisen kun­to­tar­kas­tuksen, jonka poh­jalta pys­tymme tehdä reilun ja toden­mu­kaisen arvion toimenpiteestä.

Toi­mimme niin Jyväs­kylän kuin poh­joisen Keski-Suomen alu­eella, mutta tar­vit­taessa olemme val­miita läh­temään kauemmaskin.

Ota yhteyttä ja tulemme huol­tamaan kattosi!

Soita 000 000 0000