Kattopinnoitukset

Kattopinnoitukset Pohjoisessa Keski-Suomessa

Pin­noi­tamme niin pelti- ja tii­li­katot, muo­dosta ja koosta riip­pu­matta. Hiek­ka­pu­hallus pal­ve­lumme ansiosta, myös muo­vi­pin­noi­tetut sekä rei­lusti ruos­tuneet ja hil­sei­levät katot voidaan pin­noittaa uudestaan. 

Tilaa ilmainen tarkastuskäynti! 

Tii­li­katon pin­noitus alkaa katon kun­to­tar­kas­tuk­sella, jonka yhtey­dessä tar­kis­tetaan alus­katteen kunto, läpi­viennit ja rik­ki­näiset tiilet vaih­detaan ehjiin. Tar­kas­tuksen jälkeen katto put­sataan tar­kasti ja levi­tetään sam­ma­leen­poisto aine. Näiden vai­heiden jälkeen päästään pin­noit­tamaan, pin­noite levi­tetään kor­kea­pai­ne­ruis­kulla kahteen kertaan, jolla taataan siisti ja kestävä pinta.

Kattoturvatuotteet

Katolle saa kaut­tamme pin­noi­tuksen yhtey­dessä sekä erikseen kat­to­tur­va­tuotteet asen­nettuna. Näin katon ilme kir­kastuu ja tur­val­lisuus katolla ja kul­ku­rei­teillä parantuu.

Sei­nä­tikkaat, lape­tikkaat, käve­ly­sillat ja lumiesteet.

Kattopinnoitukset pelti- ja tiilikatoille

Teemme kat­to­pin­noi­tukset yksi­tyi­sille, kun­nille ja talo­yh­tiöille. Katon koosta riip­pu­matta. Kaut­tamme saa myös kattoturvatuotteet.

Teemme myös katon huol­to­pesut ja yleisen kuntotarkastuksen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinulle parhaiten sopivasta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta

Soita 000 000 0000