Hiekkapuhallus Jyväskylä – tehokas keino epäpuhtauksien poistamiseen erilaisilta pinnoilta

Hiekkapuhallus on tehokas menetelmä, jolla saadaan esimerkiksi ruoste, maali tai pinttynyt lika puhdistettua pinnoilta. Toteutamme hiekkapuhallustöitä Jyväskylän ja pohjoisen Keski-Suomen alueella. Liikkuva kalustomme mahdollistaa hiekkapuhallustyöt kauempanakin.

Pin­tojen puh­dis­ta­misen lisäksi hiek­ka­pu­hallus toimii pin­ta­kä­sit­telynä. Hiek­ka­pu­hallus hioo kevyesti puhal­let­tavan pinnan, minkä jälkeen uusi maa­li­pinta tai muu pääl­lys­ma­te­riaali tarttuu pintaan kes­tä­västi ja tasaisesti. 

Her­kille pin­noille hiek­ka­pu­hal­lusta ei suo­si­tella. Her­kille pin­noille sopii paremmin soo­da­pu­hallus, joka kuuluu pal­ve­lu­va­li­koi­maamme hiek­ka­pu­hal­luksen ohella.

Mitä on hiekkapuhallus?

Hiek­ka­pu­hallus tar­koittaa yksin­ker­tai­sim­millaan metodia, jolla pienten kiin­teiden hiuk­kasten ja pai­neilman avulla voidaan puh­distaa ja siloittaa kovia pintoja. Hiek­ka­pu­hal­lusta hyö­dyn­netään poh­ja­työnä esi­mer­kiksi maa­lauk­selle, mutta sen puh­distava jälki on laa­du­kasta jo sel­lai­senaan. Hiek­ka­pu­hal­luksen vai­kutus on saman­lainen kuin hiek­ka­pa­pe­rilla, mutta lop­pu­tulos on tasai­sempi ilman ongelmia kul­missa tai koloissa.

Hiek­ka­pu­hallus sopii erin­omai­sesti esi­mer­kiksi jul­ki­si­vujen ja talojen ulko­pin­tojen kun­nos­tukseen. Puu-, tiili- tai beto­ni­pin­tai­sesta ulko­pin­nasta saadaan hiek­ka­pu­hal­luk­sella pois­tettua lähes kaikki halutut epä­puh­taudet. Samalla hiek­ka­pu­hallus toimii poh­ja­työnä useaa eri pin­ta­kä­sit­te­ly­tapaa varten.

Millaisille pinnoille hiekkapuhallus soveltuu?

Hiek­ka­pu­hallus sopii niin puu-, metalli-, tiili- kuin beto­ni­pin­noille. Hiek­ka­pu­hallus on tar­koi­tettu sel­lai­sille pin­noille, jotka kai­paavat puh­dis­tusta ja val­mis­telua uutta käsit­telyä varten. Käsittely sopii jul­ki­si­vujen lisäksi mai­niosti myös par­vek­keille ja katoille.

Hiek­ka­pu­hallus on tehokas keino pois­tamaan pinnoilta…

  • ruosteen,
  • vanhan maalin,
  • lian
  • sam­maleen ja
  • graf­fitit.

Hiek­ka­pu­hal­luksen oheen onkin hyvä tilaisuus toteuttaa esi­mer­kiksi pin­tojen maa­laa­minen. Me tar­joamme laa­dukkaan koko­nai­suuden, jossa hoituu ker­ralla sekä hiek­ka­pu­hallus että uusi maalipinta.

Hiekkapuhallus ei ole aina paras vaihtoehto

Hiek­ka­pu­hallus ei moni­puo­li­suu­destaan huo­li­matta sovi kai­kille pin­noille. Var­sinkin herkkien pin­tojen, kuten van­hojen puuseinien, koh­dalla tulisi välttää hiek­ka­pu­hal­lusta. Hiek­ka­pu­hal­luk­sessa pai­neil­malla ”ammut­tavat” pienet rakeet ja kiteet, jotka ovat nimensä mukai­sesti hiekkaa, voivat kovalla pai­neella vahin­goittaa herkkiä pintoja merkittävästi.

Myös metal­li­pinnat voivat vahin­goittua hiek­ka­pu­hal­luk­sessa. Hiek­ka­pu­hallus vai­kuttaa pinnan metal­lur­giseen raken­teeseen, eli ohuita metal­li­kap­pa­leita puhal­let­taessa hie­kalla kappale pyrkii vään­tymään käyräksi.

Hie­kasta muo­dos­tuvan kvart­si­pölyn hen­git­tä­minen altistaa pöly­keuh­ko­sai­rauk­sille. Hiek­ka­pu­hal­lusta teh­täessä pidetään hen­gi­tys­suo­jaimia sekä muita suo­ja­va­rus­teita. Ammat­ti­laiset osaavat pitää huolta tur­val­li­suu­desta ja kat­ta­vasta jälkisiivouksesta.

Soodapuhallus sopii herkille pinnoille

Soo­da­pu­hallus on hiek­ka­pu­hal­lusta her­kempi tapa puh­distaa pintoja. Sen hie­no­va­rai­suuden takia se poistaa tehok­kaasti esi­mer­kiksi lian, maalin ja rasvan vahin­goit­ta­matta puh­dis­tet­tavaa kohdetta.

Soo­da­pu­hallus toimii hieman eri tavalla kuin hiek­ka­pu­hallus. Siinä missä hiekka on kovaa ja pysyy koko­naisena osuessaan koh­tee­seensa, pai­ne­pu­hal­letun soo­da­jauheen rakenne hajoaa osuessaan puh­dis­tet­tavaan pintaan.

Kun rakeet hajoavat, irrottaa rakeista tullut energia kap­pa­leesta halutut epä­puh­taudet. Tämän takia soo­da­pu­hallus toimii sel­lai­sissa koh­teissa, joissa pintaa kuluttava hio­minen, kuten hiek­ka­pu­hallus, ei tule kysymykseen.

Soo­da­pu­hallus sopii esi­mer­kiksi ajo­neu­vojen, veneiden, perä­kär­ryjen sekä useiden kodin koh­teiden puh­dis­ta­miseen ja hoi­ta­miseen. Soo­da­pu­hallus sopii myös seinien, hir­si­pin­tojen ja jopa van­hojen ikku­noiden puh­dis­ta­miseen. Soo­da­pu­hallus on myös muita mene­telmiä ympäristöystävällisempi.

Hiekkapuhallus Jyväskylä ja pohjoinen Keski-Suomi

Hiek­ka­pu­hallus sopii moneen. Tar­joamme niin hiekka- kuin soo­da­pu­hal­lus­pal­veluja usean vuoden koke­muk­sella. Liik­kuvan kaluston ansiosta saamme tuotua hiek­ka­pu­hal­luksen kai­ken­laisten koh­teiden luo.

Pois­tamme vanhat maalit, ruosteet ja sam­maleet maa­lat­ta­vilta pin­noilta tehok­kaasti ja vau­riotta. Olemme eri­kois­tuneet myös hir­si­pin­tojen soodapuhallukseen.

Puhal­lamme myös pie­nempiä esi­neitä ja tar­vik­keita, kuten autojen pel­ti­van­teita. Pienet puhal­lukset toteu­tamme Vii­ta­saaren vaa­rin­vuo­ressa sijait­se­valla vari­kol­lamme. Toi­mimme niin Jyväs­kylän kuin poh­joisen Keski-Suomen alueella.

Autamme sinua valit­semaan koh­tee­seesi par­haiten sopivan puhal­lus­me­ne­telmän. Teemme työn mah­dol­li­simman tehok­kaasti ilman pin­tojen vau­rioit­ta­mista. Samalla voimme ottaa vas­tuul­lemme pin­tojen maa­laa­misen, kat­to­pin­noi­tuksen tai muun rakennusurakan. 

Hiek­ka­pu­hallus Jyväskylä ja poh­joinen Keski-Suomi – ota yhteyttä ja kar­toi­tetaan sinulle paras vaihtoehto!

Soita 000 000 0000