Maalaus, Hiekkapuhallus ja rakennusurakointia

Rakennus ja Urakointi Arkimaa Oy

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaa on kesällä 2020 perus­tettu yritys, jonka pää­toi­mialaa ovat Maalaus, Hiek­ka­pu­hal­lukset ja raken­nusu­ra­kointi. Lisäksi Arkimaa Oy:n pal­ve­luihin kuu­luvat trak­to­rityöt ja –ura­koinnit.

Koros­tamme ammat­ti­tai­toi­sessa, osaa­vassa toi­min­nas­samme ripeyttä ja kus­tan­nus­te­hok­kuutta sekä asia­kas­läh­töistä asen­netta. Tar­vit­taessa teemme yhteis­työtä ali­hank­ki­ja­ver­kos­tomme kanssa, mikäli jokin työ ei suoraan pal­ve­lu­va­li­koi­maamme kuulu.

Toi­mimme poh­joisen Keski-Suomen alu­eella Vii­ta­saa­rella, Pih­ti­pu­taalla ja lähi­kun­nissa. Isomman urakan ollessa kyseessä läh­demme mie­luusti myös kau­emmas töihin, joten pyy­däthän tarjousta!

Monipuolinen maalaus- ja hiekkappuhalluspalvelu

Kaiken kokoiset ulko ja sisä­maa­laukset sekä hiekka, lasi­murska ja soodapuhallukset.

Toteu­tamme maa­laukset pää­sään­töi­sesti urakkana. Tilaa ilmainen tar­kastus käynti!

 

Traktoriurakointi

Milloin vii­meksi tiesi on lanattu tai pien­tareet niitetty?

Kaut­tamme onnistuu teiden lanaukset ja pien­ta­reiden siis­ti­minen vesak­ko­murs­kai­mella sekä talvikunnossapito.

Rakennusurakointi

Meiltä saat monipuoliset maalaus-, hiekkapuhallus ja rakennusurakointipalvelut

Ota yhteyttä ja pyydä tar­jousta halua­mastasi palvelukokonaisuudesta!